Zoznámte sa s najčastejšie používanými výrazmi - GNNS systémy

Digitálny model (design) terénu

 •  Je matematicky definovaná vrstva bodov a kriviek, ktoré sú určené tromi súradnicami (X, Y, Z). Tieto body sú pospájané trojuholníkovou sieťou, vďaka ktorej možno určiť polohu a výšku na ploche aj v priestore medzi bodmi.
  Obvykle sa dá digitálny model vytvoriť zo zoznamu súradníc priečnych rezov získaných od geodeta alebo projektanta stavby. Ak nie je možné získať tento zoznam, je potrebné nadefinovať design pomocou parametrov: súradníc, dĺžok, polomerov krivosti a ďalších.


GPS

 •  Skratka pre Globálny polohový systém - Americký systém družíc a pozemných centier, vďaka ktorým možno určiť polohu a čas kedykoľvek a kdekoľvek na zemeguli.


GLONASS

 •  Skratka ruskej obdoby amerického systému pre určenie polohy.


GNSS

 •  Označenie kombinácia systému GPS a GLONASS.


Vytyčovacia sieť stavby

 •  Je súbor kontrolných (pevných) bodov, ktoré majú presne určené súradnice (X, Y, Z) a sú v teréne stabilizované pomocou pilierov alebo meračských medzníkov. Z týchto bodov je možné vytyčovať pozície alebo prenášať výšky.


S-JTSK

 •  Je názov pre Štátny súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, ktorý slúži napríklad na evidenciu majetku - sú v ňom určené hranice pozemkov v SR. Tiež sa ale používa pre naprostú väčšinu štátnych projektov cestného a železničného staviteľstva. Tento systém je ortogonálny - pravouhlý.


JTSK súradnice bodu

 •  Je číselné vyjadrenie polohy miesta v štátnom súradnicovom systéme v metroch napr:
  X = 1079548,233 m = Západ = West
  Y = 690354,745 m = Juh = South
  Z = 475,565 m


WGS 84

 •  Je svetový súradnicový systém v ktorom sa určuje a meria poloha satelitov GPS a GLONASS. Tento systém je polárny, súradnice sú teda určené uhlovo.
  WGS84 súradnice bodu
 •  Je číselné vyjadrenie polohy miesta vo svetovom systéme WGS84 napr:
 •  Zemepisná šírka = 49,49257254 °
  Zemepisná dĺžka = 15,12455391 °
  Výška = 521,263 m


Nadmorská výška (súradnica Z)

 •  Je vertikálna vzdialenosť daného miesta na zemi od hladiny daného mora. Udáva sa v metroch nad morom a v Slovenskej republike sa používa stredná hladina Baltského mora (po vyrovnaní) skratka Bpv


Výška antény / cieľa / tyčky

 •  Je zvislá alebo šikmá dĺžka meraná od výrobcom určeného miesta na cieľovom zariadení (anténe, optickom hranole) ku špičke tyčky. POZNÁMKA.: Táto vzdialenosť je veľmi dôležitá, pretože má priamy vplyv na presnosť prác.


Kalibračný kľúč stavby

 •  Je súbor v danom formáte Trimble, ktorý určuje vzťah súradnicového systému WGS84 a štátneho súradnicového systému S-JTSK. Tento súbor môžete zvyčajne získať od geodeta alebo vedenia stavby. Ak to nebude možné, možno ho zamerať v programe SCS900 na bodoch vytyčovacej siete stavby.


Kontrolér

 •  Je poľný počítač, ktorý slúži na zber meraných dát, vytyčovanie a iné kontrolné práce na stavbe. Okrem toho je možné ho využiť pre výpočty priamo v teréne, ako je napr: výpočet kubatúr, dĺžok, plôch a umiestnenia bodov na vytýčenie, reportné správy atď


Synchronizácia

 •  Je proces, pri ktorom sa porovnajú súbory uložené v kancelárskom počítači a poľnom kontroléri. Automaticky je zistená ich verzia a dátum poslednej zmeny. Na základe vopred definovaného nastavenia potom dôjde k prekopírovaniu súborov tak, že sú na oboch miestach rovnaké a aktuálne dáta.
   

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ