Trimble Business Centre HCE

Intuitívne ovládanie a užívateľsky jednoduché rozhranie vás v priebehu niekoľkých málo minút presvedčí o tom, že si prípravu a spracovanie dát môžete robiť sami, a tak prevziať plnú kontrolu nad stavbou. Vyvarujete sa tiež oneskoreniam spôsobeným čakaním na projekt spracovávaný externou firmou. Výsledný digitálny model si môžete prezrieť v 3D vizualizátore a rovno ho uložiť na dátovú kartu stavebného stroja alebo pevný disk poľného počítača.


Tento softvér slúži najmä:

  •  na spracovanie dát z rôznych meračských prístrojov (vrátane GPS);
  •  ku kontrole a tvorbe digitálnych modelov stavby;
  •  na projektovanie modelov terénnych úprav;
  •  k rozsiahlym výpočtovým funkciám: kubatúry konštrukčných vrstiev, objemy materiálov, plochy atď;
  •  k tvorbe priečnych rezov a profilov terénu;
  •  na spracovanie meraných údajov z totálnych staníc a GPS;
  •  na projektovanie a tvorbu digitálnych modelov líniových stavieb (koridorov), ako sú cesty, tunely, priekopy, potrubia a korytá vodných tokov;
  •  k exportu výsledného digitálneho modelu terénnych úprav na dátovú kartu stroja či do poľného počítača.
     

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ