Nivelačný systém Trimble GCS900 pre riadenie radlice dozérov

Nivelačné systémy Trimble vám umožnia zvýšiť produktivitu a znížiť náklady. Sú modulárne, rozšíriteľné a je možné ich nainštalovať na ľubovoľný typ stavebného stroja bez ohľadu na výrobcu. Všetky komponenty nivelačného systému sú ľahko ovládateľné, umožňujú rýchlu inštaláciu a vynikajú dlhou životnosťou. Všetky tieto faktory sú dôležité pre bezproblémovú a kvalitnú prácu stroja.


U konvenčných (2D) nivelačných systémov určených pre dozéry je možné voliť medzi duálnou laserovou niveláciou alebo kombináciou jedného laserového senzora a senzora sklonu.

 

Automatické riadenie priečneho sklonu


Pre automatické riadenie priečneho sklonu radlice dozéra je potrebné vybaviť stroj senzorom sklonu, ktorý vyhodnocuje priečny sklon radlice dozéra. Nameraná hodnota je porovnaná so zadanou hodnotou v riadiacej jednotke umiestnenej v kabíne stroja. Hydraulický valec vykoná automaticky nastavenie radlice do požadovanej hodnoty.


Laserové snímanie


Pre porovnanie rozsiahlych plôch v rovine alebo v spáde, ako sú napríklad parkoviská, športové plochy a haly, je ideálne vybaviť dozér dvomi laserovými senzormi, ktoré zabezpečia vysokú produktivitu a umožnia, aby sa stroj pohyboval v ľubovoľnom smere bez ohľadu na os spádu upravovanej pláne. Samozrejme je možné kombinovať jeden laserový senzor s automatickým riadením priečneho sklonu radlice, ale v tomto prípade je dozér obmedzený vo svojom pohybe, pretože môže pracovať len rovnobežne alebo kolmo na os spádu. Referenčnú rovinu, podľa ktorej je riadená výška radlice, vytvára rotačný laser umiestnený na statíve.


Ultrazvukové snímanie


Ultrazvukový senzor umožňuje presné kopírovanie fyzickej referenčné roviny, ako je napríklad nivelačné lanko, obrubník, existujúca vrstva alebo prídlažba. U nivelačných  systémov pre dozéry však z dôvodov zlej manévrovateľnosti s radlicou nie je ultrazvukový senzor príliš často využívaný.


Zvoľte si ľubovoľný snímač


Pretože je systém Trimble modulárny a využíva modernú technológiu CAN BUS, môžete si zvoliť ľubovoľnú kombináciu senzorov zodpovedajúcich vašim pracovným požiadavkám. Akýkoľvek stavebný stroj vybavený 2D nivelačným systémom Trimble je možné okamžite rozšíriť na nivelačný systém 3D, ktorý pracuje priamo podľa digitálneho modelu upravovaného terénu, vloženého cez FLASH kartu do riadiacej jednotky umiestnenej v kabíne stroja. Pre riadenie stroja je využívaná univerzálna totálna stanica alebo satelitná navigácia. Software 3D riadiacej jednotky je samozrejme v slovenskom jazyku.


Popis komponentov nivelačného systému 2D v pdf tu .

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ