Nivelačný systém Trimble GCS900 pre riadenie radlice grejdrov

Nivelačné systémy Trimble vám umožnia zvýšiť produktivitu a znížiť náklady. Sú modulárne, rozšíriteľné a je možné ich nainštalovať na ľubovoľný typ stavebného stroja bez ohľadu na výrobcu. Všetky komponenty nivelačného systému sú ľahko ovládateľné, umožňujú rýchlu inštaláciu a vynikajú dlhou životnosťou. Všetky tieto faktory sú dôležité pre bezproblémovú a kvalitnú prácu stroja.


U konvenčných (2D) nivelačných systémov určených pre Grejdre je možné voliť medzi duálnou laserovou niveláciou alebo niveláciou s jedným laserovým, alebo ultrazvukovým senzorom v kombinácii s automatickým riadením priečneho sklonu.


Automatické riadenie priečneho sklonu


Pre automatické riadenie priečneho sklonu radlice grejdra treba vybaviť stroj tromi senzormi, ktoré vyhodnocujú natočenie radlice voči osi stroja, pozdĺžny sklon stroja a sklon radlice. Z týchto hodnôt riadiaca jednotka, ktorá je umiestnená v kabíne stroja, vypočíta presnú hodnotu priečneho sklonu radlice zodpovedajúcu požadovanej hodnote nastavenej na riadiacej jednotke.


Laserové snímanie


Pre urovnanie rozsiahlych plôch v rovine alebo v spáde, ako sú napríklad parkoviská, športové plochy a haly, je ideálne vybaviť Grejder dvomi laserovými senzormi, ktoré zabezpečia vysokú produktivitu a umožnia, aby sa stroj pohyboval v ľubovoľnom smere bez ohľadu na os spádu upravovanej pláne. Samozrejme je možné kombinovať jeden laserový senzor s automatickým riadením priečneho sklonu radlice, ale v tomto prípade je Grejder obmedzený vo svojom pohybe, pretože môže jazdiť len rovnobežne alebo kolmo na os spádu. Referenčnú rovinu, podľa ktorej je riadená výška radlice, vytvára rotačný laser umiestnený na statíve.


Ultrazvukové snímanie


Pre líniové stavby s premenlivým priečnym a pozdĺžnym spádom je vhodný nivelačný systém vybavený ultrazvukovým senzorom a automatickým priečnym sklonom. Ultrazvukový senzor umožňuje presné kopírovanie fyzickej referenčné roviny ako je napríklad nivelačné lanko, obrubník, existujúca vrstva alebo prídlažba.


Zvoľte si ľubovoľný snímač


Pretože je systém Trimble modulárny a využíva modernú technológiu CAN BUS, môžete si zvoliť ľubovoľnú kombináciu senzorov zodpovedajúcich vašim pracovným požiadavkám. Akýkoľvek stavebný stroj vybavený 2D nivelačným systémom Trimble je možné okamžite rozšíriť na nivelačný systém 3D, ktorý pracuje priamo podľa digitálneho modelu upravovaného terénu, vloženého cez FLASH kartu do riadiacej jednotky, umiestnenej v kabíne stroja. Pre vedenie stroja je využívaná motorizovaná totálna stanica alebo satelitná navigácia. Software 3D riadiacej jednotky je samozrejme v slovenskom jazyku.


Popis komponentov nivelačného systému v pdf tu . 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ